Artstrefa
Przychodzą do nas mali, średni i duzi

– wszyscy wychodzą bogatsi

Opracowanie dokumentów rozwojowych i strategicznych

Dla Naszych Klientów przygotowujemy profesjonalne i zgodne z wymogami poszczególnych programów pomocowych i banków narzędzia planistyczne w postaci  biznesplanów i studiów wykonalności. Mamy w swoim dorobku ponad 200 tego typu dokumentów. Wiele z nich posłużyło do uzyskania wsparcia finansowego w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej, budżetu RP czy kredytów bankowych. Inne wykorzystywane zostały przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych dając inwestorom cenne wskazania co do zakresu i sposobu realizacji inwestycji.

Oprócz dokumentów dotyczących poszczególnych procesów inwestycyjnych tworzymy również dokumenty rozwojowe i strategiczne o szerszym zakresie i dłuższej perspektywie czasowej. Są w śród nich strategie rozwoju obszarów i firm, strategie finansowania planowanych działań rozwojowych w perspektywie wieloletniej, Lokalne Programy Rewitalizacji, Plany Rozwoju Miejscowości, Plany Rozwoju Eksportu itp.

  • Strategie rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów komercyjnych i organizacji trzeciego sektora – W ramach usługi doradztwa strategicznego opracowujemy plany i strategie rozwoju, które mają realną szansę na implementację. Dlatego wszystkie nasze usługi świadczone w tym zakresie dopasowane są do specyfiki naszych Klientów i wyzwań jakie stawia przed nimi przeszłość. Przyszłość każdej organizacji projektujemy w oparciu o ocenę jej stanu obecnego i otoczenia w jakim funkcjonuje. Prowadzona następnie analiza SWOT stanowi punkt wyjścia do określenia kluczowych czynników sukcesu, misji i wizji rozwoju. Kolejnym etapem prac jest wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych oraz zdefiniowanie wskaźników pozwalających mierzyć rzeczywiste postępy w drodze do sukcesu. Wspólnie z Klientami definiujemy kluczowe projekty rozwojowe w poszczególnych obszarach funkcjonalnych i określamy ryzyka jakie im towarzyszą. Na koniec opracowujemy plan wdrożenia strategii i algorytmy działania przy jej implementacji.
  • Lokalne Programy Rewitalizacji i Gminne Programy Rewitalizacji – Są dokumentami strategicznymi ujmującymi w swych ramach ścieżkę wyprowadzenia wyznaczonych do rewitalizacji obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowej w jakiej się znalazły. Tworząc tego typu dokumenty wykorzystujemy między innymi nasze bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych. Wszystkie dokumenty opracowujemy zgodnie z przepisami Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. dbając przy tym nie tylko o zawartość merytoryczną dokumentu, ale także o zachowanie procedur towarzyszących przyjmowaniu dokumentów. Bogate doświadczenie w tworzeniu od podstaw tego typu opracowań pozwala nam również świadczyć usługi doradcze i konsultacyjne dla jednostek, które zleciły już takie zadanie innemu podmiotowi, ale oczekują szczególnego wsparcia eksperckiego przy ocenie efektów wykonanych prac.
  • Biznes Plan- Stanowi ważny element planowania inwestycyjnego i komunikacji zewnętrznej dla optymalizacji podejmowanych działań strategicznych, a niejednokrotnie również w celu pozyskania dofinansowania. Zbiera w spójną całość i zwięźle opisuje planowane przedsięwzięcia gospodarcze. Nasze biznesplany są kompleksowe i odzwierciedlają oczekiwania, zarówno podmiotów których dotyczą, jak i jednostek do których są adresowane czyli np. źródeł przyszłego finansowania inwestycji (banków/programów pomocowych it.).
  • Studium Wykonalności - To obok biznesplanu, inny często wymagany element planowania inwestycyjnego, dostarczający wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej. Zwykle powstaje z myślą o projektach niekomercyjnych lub o niskiej opłacalności finansowej, ale istotnych np. z punktu widzenia społecznego.
  • Plan Rozwoju Eksportu - jest planem marketingowym wprowadzenia produktu/ów na wybrany rynek lub rynki zagraniczne. Zawartości planu są różne w zależności od firmy, zakresu i zasięgu planu, czy stopnia jego szczegółowości. W każdym przypadku elementem specyficznym o szczególnym znaczeniu jest jednak rozpoznanie nowego rynku. Dla tych z naszych klientów, którzy tego oczekują mamy ofertę współpracy w tym zakresie z najbardziej kompetentnymi podmiotami i źródłami informacji.