Artstrefa
Przychodzą do nas mali, średni i duzi

– wszyscy wychodzą bogatsi

Pozyskiwanie dotacji

Oferujemy Państwu wszechstronną pomoc w procesie pozyskiwania dotacji z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i programów finansowanych przez budżet RP. Pomagamy zdobywać środki finansowe dla Naszych Klientów, którymi są podmioty gospodarcze, samorządy, jednostki budżetowe, organizacje pozarządowe i rolnicy.

Współpraca może dotyczyć praktycznie wszystkich etapów pozyskiwania dofinansowania. Doradzamy we wstępnej fazie tworzenia założeń projektu. Typujemy potencjalne źródła współfinansowania i tworzymy dla nich montaże finansowe. Aktywnie uczestniczymy w procesie modelowania projektu tak, by zwiększyć jego szanse na pozyskanie wsparcia. Przygotowujemy samodzielnie lub we współpracy z uprawnionymi do tego podmiotami wszystkie najważniejsze dokumenty związane z ubieganiem się o dofinansowanie takie jak:

  • Wniosek aplikacyjny – podstawowy dokument określający parametry projektu ubiegającego się o wsparcie i charakteryzujący wnioskodawcę. Zwykle jest to dokument przygotowany w oparciu o formularze tworzone w generatorach wniosku. Dokument przygotowujemy więc w wersjach elektronicznych i papierowych. Dopełnieniem wniosków zawsze są określone dla konkretnego źródła finansowania załączniki.
  • Fiszka projektowa – w przypadku gdy procedura ubiegania się o dofinansowanie rozpoczyna się preselekcją przygotowujemy fiszkę projektową celem wstępnej weryfikacji szans dotacyjnych.
  • Niezbędne analizy finansowe i techniczne – zwykle w samym wniosku lub w przynależnych do niego załącznikach pojawia się potrzeba opracowania specjalistycznych analiz specyficznych dla danego rodzaju projektu. Wykonujemy je samodzielnie lub we współpracy z podmiotami posiadającymi do tego stosowne kompetencje i uprawnienia.
  • Biznesplany i studia wykonalności - przeczytaj więcej
  • Opinia o innowacyjności - bywa niezbędnym elementem dokumentacji aplikacyjnej. Wydać ją mogą wyłącznie jednostki naukowe, centra badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenia naukowo-techniczne, ale przygotować ją muszą wspólnie opiniujący i przedstawiciel wnioskodawcy. Pomagamy znaleźć zarówno kompetentne, uprawnione do wydania opinii podmioty, jaki i przygotować treści potrzebne do sporządzenia dokumentu.
  • Pozostałe załączniki do wniosku o dofinansowanie – przygotowujemy wymagane załączniki (oświadczenia i formularze), pomagamy w skompletowaniu dokumentów pozostających w gestii Wnioskodawcy (sprawozdania finansowe, pozwolenie na budowę, dokumenty rejestrowe, itp.)

Współpraca przy pozyskiwaniu dotacji kończy się z chwilą uzyskania ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania.  W razie potrzeby aktywnie uczestniczymy więc, we wprowadzaniu uzupełnień do wniosku i jego ewentualnej modyfikacji na etapie oceny przez Instytucje Zarządzającą.Pozyskanie dotacji nie musi jednak oznaczać końca naszej współpracy. Pomagamy prowadzić inwestycje zgodnie z przygotowanym  wnioskiem pomocowym, doradzamy w zakresie wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych i informacyjno-promocyjnych oraz we wszystkich pozostałych czynnościach pozwalających skutecznie rozliczyć pozyskane dofinansowanie.

O ile zachodzi taka potrzeba koordynujemy również prace związane z ujęciem projektu w dokumentach strategicznych szczebla lokalnego i regionalnego.